Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-01-29 
Strona główna > Programy i projekty > Asystent rodziny
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu Asystent rodziny

Asystent rodziny

Programy i projekty

Termin “asystent” pochodzi od słowa “asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

Działania asystenta i rodziny mają na celu jej usamodzielnienie i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym poczucie im bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie przy wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków. Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną odbywa się obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje się dowiedzieć o problemach rodziny, dzieciach i ich oczekiwaniach. Wspólnie z rodziną asystent określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej ustalając kolejność i rodzaj podejmowanych działań. W konsekwencji na sukces
i zmianę pracuje sama rodzina.

Na etapie profilaktyki zaczyna się rola asystenta rodziny, jego zadaniem jest wspieranie całościowe rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Przez pewien czas asystent wspiera rodzinę, aby w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać napotkane trudności życiowe.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.

Według ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1;
 2. opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielania pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności przez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pól roku, przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Uprawnienia asystenta

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do:

 • wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną;
 • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielanie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielania pomocy rodzinie;
 • przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

Bliższych informacji dotyczących uzyskania pomocy asystenta można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie tel. 14 641 60 27.