Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-01 
Strona główna > Dodatek węglowy
Czytaj treśćartykułu Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.

Wnioski można składać:

  1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP /gopsgreboszow/skrytka – do 30 listopada 2022 r. (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie profilem zaufanym),
  2. tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 r. w siedzibie ośrodka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Więcej informacji pod numerem telefonu  14 641 60 27 wew. 24.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z przepisami będzie on przysługiwał:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej Ośrodka.

Do pobrania:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
  2. Klauzula informacyjna

 

 

Opracowanie: Elżbieta Ciochoń

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec