Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-01 
Strona główna > KLUB “Senior +”
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu KLUB “Senior +”

KLUB “Senior +”

INFORMACJA -” KLUB SENIOR+”

Klub Senior+ w Hubenicach został utworzony w 2017 r. w ramach Modułu I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+” Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. W wyniku realizacji zadania powstało miejsce dziennej opieki dla 15 seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet jaki i mężczyzn, które umożliwia im korzystanie z szerokiej i kompleksowej oferty na  rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

„Klub Senior +” przeznaczony jest dla osób 60+. Ma on na celu uwzględnienie potrzeb ludzi starszych i ich aktywizację w środowisku lokalnym. Działania podejmowane w ramach działalności klubu Senior+ koncentrują się wokół osób starszych, tworzą im warunki do integracji wewnątrzpokoleniowej. Klub Senior+ będzie prowadził zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej seniorów. Zapewni seniorom 5 godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Senior+ to aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi:

  • Zajęcia fizjoterapeutyczne,
  • Zajęcia rekreacyjne, ruchowe,
  • Integracja
  • Zajęcia edukacyjno – kulturalne,
  • Pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych (wsparcie prawne i psychologiczne).

Program „Senior+” odpowiada na aktualne potrzeby seniorów żyjących w społeczności gminy Gręboszów. Problemy seniorów gminy Gręboszów wpisują się w szerszy trend polskiego społeczeństwa XXI wieku związanych z faktem starzenia się społeczeństwa, będącym wynikiem zmian demograficznych. Seniorzy są postrzegani jako grupa bierna, słaba fizycznie, nieatrakcyjna ekonomicznie. W celu zapobiegnięcia takiemu postrzeganiu tego środowiska pragniemy aktywizować osoby 60+ nieaktywne zawodowo poprzez prowadzenie Klubu „Senior+”.

Wzrost odsetka osób starszych w społeczeństwie Polski nabiera coraz większego tempa. Udział osób
w wieku 65 i więcej lat (65 lat powszechnie przyjmuje się jako umowną granicę starości) w roku 2002 wynosił 15,1% a w roku 2015 19,6%. Według prognoz GUS do roku 2035 udział ten zbliży się do ¼ ludności.

Odsetek osób w wieku  poprodukcyjnym w województwie małopolskim rozkłada się podobnie do wartości ogólnopolskiej i wyniósł w 2016 r. 19,1%.

W Gminie Gręboszów od kilku lat notuje się wzrost procentowego udziału osób w wieku poprodukcyjnym. W roku 2016 wyniósł on ok. 21% co plasuję gminę Gręboszów na pierwszym miejscu pod tym względem  w Powiecie dąbrowskim, przewyższając średni wskaźnik na tym obszarze o ponad 3,5%.

Klub Senior+” został utworzony na parterze budynku byłej szkoły podstawowej. Na potrzeby „Klubu Senior+” zaadaptowano 238,36 m2 powierzchni budynku. Budynek jest usytuowany na działce ogrodzonej, na której obok budynku znajdują się miejsca parkingowe. Zadanie zostało powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

 Otwarcie “Klubu SENIOR+” w Hubenicach  odbyło się 27 grudnia 2017 roku. W otwarciu Klubu wzięli udział  Seniorzy, Wójt Gminy mgr. Krystyna  Świętek, Sekretarz Gminy , Pracownicy Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej,  Proboszcz Parafii Borusowa Ksiądz Marian Kujda, który poświęcił pomieszczenia Klubu  i pobłogosławił wszystkich  Uczestników.

                                                                                                     Bernadeta Błachaniec

                                                                                                    Kierownik GOPS