Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-01 
Czytaj treśćartykułu RODO

RODO

Klauzula informacyjna RODO

 

Informacja  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gręboszowie , którą reprezentuje Kierownik GOPS; siedziba: 33-260 Gręboszów 137,
 2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  w osobie Pana Adama Mitał poprzez pocztę elektroniczną:  iodgops@greboszow.pl lub pisemnie na adres Administratora,
 3. wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, a w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej  w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,
 5. dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,
 6. posiadają Państwa prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – prawo do ich sprostowania
  • w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
  • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy osoba, której dane są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, wycofała swą zgodę na ich przetwarzanie w przypadku gdy zgoda jest podstawą do przetwarzania tych danych i nie ma innego powodu dla których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swych danych osobowych w przypadkach gdy kwestionowana jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
  • przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane są przetwarzane w interesie publicznym lub w związku z uzasadnionym interesem  administratora danych, chyba że administrator wykaże podstawa do przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,
 7. dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,
 8. dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,
 9. skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do pobrania:

 

 

Opracowanie: Marzena Smoła
Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec