Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-01 
Strona główna > Rodziny Wspierające
Czytaj treśćartykułu Rodziny Wspierające

Rodziny Wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ RODZINOM, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc
i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. opiece i wychowaniu dziecka
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy
  • Nie ma stałego źródła utrzymania
  • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.