Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-01 
Strona główna > Dobry Start 300+
Czytaj treśćartykułu Dobry Start 300+

Dobry Start 300+

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z rozporządzeniem składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Najważniejsze informacje:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. ZUS dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz informatycznymi i zapewni optymalizację obsługi świadczeń „Dobry start” oraz redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania.
 • Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.
 • Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.

 

Poniżej znajdują się informację, które obowiązywały w okresie w którym GOPS realizował wypłatę świadczenia Dobry Start (300+).

Świadczenie „Dobry start” przyznawane jest raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300 zł dla ucznia w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Świadczenie doby start przysługuje:

 • rodzicom;
 • opiekunom faktycznym;
 • opiekunom prawnym;
 • rodzinom zastępczym;
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych;
 • osobom uczącym się.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 

Wnioski i załączniki do wniosku można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 1. ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia;
 2. bankowość elektroniczna.

 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy w Gręboszowie w korespondencji dotyczącej świadczenia „Dobry start” będzie korzystał z poczty elektronicznej: gops_greboszow@vp.pl.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod poniższym adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

 

Opracowanie: Angelina Wielgus
Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec