Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-01-29 
Strona główna > Aktualności > Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gręboszów”
Czytaj treśćartykułu Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gręboszów”

Zapytanie ofertowe pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gręboszów”

Aktualności

Gmina Gręboszów                                                        Gręboszów, dnia 28.11.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gręboszów, 33-260 Gręboszów 144
NIP 8711771090 REGON 851660832
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
Tel. 14 6416027
Fax. 14 6416027
E-mail: gops_greboszow@op.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.)
Przedmiot zamówienia:
1.Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci :
1.1 schroniska dla bezdomnych,
1.2 noclegowni
1.3 ogrzewalni
a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Gręboszów (w oparciu o art.101 ust.2 ustawy z dnia 12marca 2004r./Dz. U. z 2017r.poz. 1769 ze zm./),
b) potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Gręboszów.
2. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni lub indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie. Decyzje zawierać będą Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usług.

● W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zostaje potwierdzone kopią skierowania lub decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa:
a) w pkt.1 , ppkt. 1.1 standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz. 953),
b) w pkt.1 ppkt.1.2 : standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz. 953),
c) w pkt.1 ppkt.1.3: standardu podstawowych usług, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 16 maja 2017 r. poz.953).
4. Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gręboszów dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.
5.1. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS.
a) podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;
b) Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

7.Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.

8. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
• wymagania niezbędne : w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez Wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego .
• wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym , które spełniają standardy sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 2017 r. z. 953).
8.1. Warunki i zakres realizacji :
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia miejscem udzielonego schronienia powinien być teren powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego lub brzeskiego .
2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr1).
3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8.2. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy ( zał. nr 3)

III Kryteria wyboru oferty:
a) najniższa cena za godzinę usługi zaoferowana przez oferenta ,

1.Sposób przygotowania oferty :
a) wypełniony formularz ofertowy wg złącznika nr. 1 – wzór oferty

2.Wymagane dokumenty :
a) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 30 września 2017r.
b) w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego rejestru Sądowego,
c) w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu,
d) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej ,
e) inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające :
• upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
• zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie,
• upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.
f) odpis statutu.
3. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty można składać w następujący sposób :
a) drogą elektroniczną na adres e‐ mail : gops_greboszow@op.pl
b) drogą pocztową na adres: Gmina Gręboszów 33-260 Gręboszów 144 z dopiskiem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oferty należy składać do 14 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie BIP www.bip.malopolska.pl/gopswgreboszowie
Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

4.Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.
Imię i Nazwisko : Bernadeta Błachaniec – Kierownik GOPS
Tel. 146416027 email: gops_greboszow@op.pl

Załączniki do pobrania :
1. Formularz ofertowy
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków
3.Projekt umowy

Gręboszów, dnia 28.11.2017 r.

Kierownik GOPS

(-) Bernadeta Błachaniec

 

Opracowanie: Bernadeta Błachaniec

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec