Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > Człowiek – najlepsza inwestycja
Czytaj treśćartykułu Człowiek – najlepsza inwestycja

Człowiek – najlepsza inwestycja

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. realizuje Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Projekt ten realizujemy w partnerstwie z  gminami Powiatu Dąbrowskiego: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bolesławiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mędrzechowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radgoszczy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczucinie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, który zarazem jest liderem projektu.

Priorytet VII skierowany jest głównie do osób  długotrwale bezrobotnych, niezatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi. Głównym celem Priorytetu VII jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Projekt „Twoja rodzina to siła – nie jesteś sam!” realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej za pomocą trzech instrumentów aktywnej integracji tj. instrumentu aktywizacji zawodowej, instrumentu aktywizacji edukacyjnej, instrumentu aktywizacji społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób i rodzin zamieszkujących na terenie gmin powiatu dąbrowskiego-będącymi klientami pomocy społecznej. Działanie ma także na celu:

·dążenie do poprawy relacji rodzinnych oraz wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych – bycia rodzicem;
·zdobycie wiedzy i umiejętności pomocnych do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
·poprawa sytuacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczących w projekcie;
·utworzenie w każdej gminie Punktu Konsultacji Rodzin;
·udział w warsztatach kompetencji społecznych- spotkanie wyjazdowe (kilkudniowe) z możliwością zabrania dzieci do 16 lat.

Beneficjentami ostatecznymi projektu realizowanego przez nasz Ośrodek jest 7 kobiet; długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych, mających problemy opiekuńczo-wychowawcze. W ramach projektu BO korzystają z  porady specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, logopedy.

Warto podkreślić, że najważniejszą korzyścią z realizacji projektu systemowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest to, że mieszkańcy gminy mogą skorzystać z takiej oferty wsparcia, której ośrodek pomocy społecznej nie może im zapewnić z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy. Koszt realizacji projektu
w 2010 r. wynosi 73 000 zł. z czego 57 000 zł. pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Nie mniej ważną korzyścią jest to, że dzięki realizacji projektu zmienia się wizerunek ośrodka pomocy społecznej, który przez klientów staje się postrzegany jako partner w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i rodzinnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt „Twoja rodzina to siła-nie jesteś sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej