Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > Pierwszy dzwonek
Czytaj treśćartykułu Pierwszy dzwonek

Pierwszy dzwonek

Aktualności

 

W związku z przystąpieniem do programu „Pierwszy dzwonek” dotyczącego wsparcia dla rodzin wielodzietnych 3+ w zakresie zwiększania szans edukacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje:

 

Rodziny wielodzietne 3+ składające się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego,  a dochód miesięczny na osobę w rodzinie (za m-c IV 2015 r.) nie przekracza 150% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) tj. kwotę 684 zł, które są zainteresowane skorzystaniem z powyższego programu proszone są o zgłaszanie się do dnia 15 maja 2015 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny, np. zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy za m-c IV br. (brutto i netto); odcinek od renty lub emerytury za m-c IV br.; nakaz płatniczy za 2015 r., decyzje przyznającą prawo do świadczeń rodzinnych; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka; inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny; zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki.

Regulamin projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, w tym warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.
 2. Wsparcie jest finansowane z dotacji celowej przyznawanej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie poszczególnym gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie realizowanych przez gminy zadań w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Pierwszy dzwonek”, polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych

2. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin,

3. gminie –  należy przez to rozumieć gminę z obszaru województwa małopolskiego

4. wsparciu –  należy przez to rozumieć wsparcie finansowe, o które mogą się ubiegać uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+, spełniające kryteria określone w regulaminie,

  5. dziecku –  należy przez to rozumieć mające miejsce zamieszkania na terenie gminy:

   1. dziecko do 18 roku życia,
   2. pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące (w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych), lub:
   3. pozostające na utrzymaniu rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego dziecko do 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

    6. uczniu – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej (począwszy od klasy       pierwszej), gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły określonej w aktach wykonawczych       wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy o systemie oświaty lub szkoły/ośrodka     umożliwiającego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku  szkolnego i obowiązku     nauki,

    7. szkole ponadgimnazjalnej – należy przez to rozumieć szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa     w art. 9 ust. 1 pkt 3-lit. a-c i e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), a także szkoły ponadgimnazjalne określone w aktach     wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

     8. rodzinie wielodzietnej 3+ – należy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub       rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z     dzieci jest uczniem), i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego,

     9. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła deklarację uczestnictwa w projekcie,

     10. deklaracji –  należy przez to rozumieć deklarację uczestnictwa w projekcie

     11. wniosku o dotację –  należy przez to rozumieć wniosek o dotację składany przez gminę.

       

      §3

      1. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
      2. Wsparcie udzielane jest dla uczniowi z rodziny wielodzietnych 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).
      3. Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może być przyznane tylko jeden raz.
      4. Wsparcie wypłacane będzie przez gminę najwcześniej od momentu zawarcia umowy, o której mowa w §7 ust. 1 regulaminu. Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony w ust. 1, lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na cel określony w ust. 1, w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 1.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.
      5. Wysokość wsparcia, a tym samym kwota dotacji dla każdej z gmin, która złoży wniosek o dotację, zostanie ustalona na podstawie liczby uczniów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, wskazanych we wnioskach o dotację złożonych przez poszczególne gminy.

      §4

      1. Wsparcie może zostać przyznane uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, spełniającemu warunki określone w regulaminie na dzień złożenia deklaracji, jeżeli wnioskodawca złoży we wskazanym przez gminę miejscu i terminie poprawnie wypełnioną deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
      2. Gmina nie jest uprawniona do rozszerzenia grupy docelowej określonej w ust. 1.
      3. Wniosek może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej, lub opiekun prawny z zastrzeżeniem ust. 5.
      4. Niezależnie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+ kwalifikującej się do otrzymania wsparcia składa się jedną deklarację, z zastrzeżeniem ust. 5.
      5. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie. Wnioskodawca może udzielić pełnomocnictwa do złożenia deklaracji. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych w deklaracji oznacza utratę prawa ubiegania się o wsparcie lub obowiązek zwrotu udzielonego wsparcia.

      §5

      Gmina realizuje projekt w ramach przyjętego przez Radę Gminy programu osłonowego, o którym mowa w art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego zwiększenia szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.

      Do pobrania: Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek”