Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
Czytaj treśćartykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

Aktualności

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRĘBOSZOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

referent ds. świadczeń wychowawczych  (1/2 etatu)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie

 

 

1.  Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)  obywatelstwo polskie,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  nieposzlakowana opinia,

e)  wykształcenie wyższe, na kierunkach: zarządzanie, rachunkowość, administracja publiczna.

 

  2.  Wymagania dodatkowe:

   a)  znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz  projektów aktów wykonawczych do tej ustawy (www.mpips.gov.pl) lub właściwych   przepisów po ich wejściu w życie (w przypadku, gdy wejdą w życie przed zakończeniem  niniejszego postępowania konkursowego), znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,

   b)  dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych ( znajomość obsługi Programu Amazis, Izyda)

   c)  cechy osobowości: sumienność i obowiązkowość, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

   d)  pożądane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

    

    3.    Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku:

     a)  przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o  przyznanie świadczenia wychowawczego- prowadzenie postępowania administracyjnego w  sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego- udzielanie informacji o trybie   postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

     b)  współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

     c)  przygotowywanie projektów decyzji,

     d)  sporządzanie list wypłat zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

     e)   sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji w/w zadań.

      

      4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

       a)   stanowisko administracyjne,

       b)  miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33-260 Gręboszów 137,

       c)  czas pracy:  od poniedziałku  do piątku 8.00-12.00,

       d)   wynagrodzenie za pracę zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie,

       e)  bezpośredni kontakt z klientami  w siedzibie GOPS,

       f)   praca w siedzibie GOPS bez dostępu do windy,

       g)   przewidywany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2016r.

        

        5.    Wymagane dokumenty:

         a)  życiorys (CV),

         b) list motywacyjny

         c)  zaświadczenie o  stażu pracy  w administracji publicznej lub  kserokopie świadectw pracy  potwierdzające ww. staż pracy,

         d)  kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

         e)   oświadczenie kandydata, że:  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (na etapie aplikowania nie jest wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

         f)   oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

         g)   kandydat(ka)  będący(a) osobą niepełnosprawną obowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

         Każdy z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

         Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie 33-260 Gręboszów 137 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko  referenta ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 22.08.2016r. włącznie (min. 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym  datę  opublikowania ogłoszenia  nie wyniósł przynajmniej  6 %.

         Oferty pracy, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

         O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.

         Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dni  21.11.2008 r.   o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 902 ).

         Oferty odrzucone zostaną zwrócone na podany adres.

         Uwaga! Wynik postępowania to rezultat rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy przedłożonych dokumentów

         Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu: ( 14 ) 6416027

          

          

          

         Kierownik  Gminnego Ośrodka

         Pomocy Społecznej w  Gręboszowie

         Bernadeta Błachaniec

          

         Załączniki:

         1. Ogłoszenie

         2. Zarządzenie Nr 3

         3. Zarządzenie Nr 4