Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny
Czytaj treśćartykułu Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny

Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny

Aktualności

 

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody na środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie ogłasza nabór na asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 01.05. – 31.12.2014 r.


Na podst. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

1)posiada:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  2)nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona lub ograniczona;

  3)wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  4)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Wymagania pożądane:

  1) prawo jazdy i własny samochód,

  2)znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów  o ochronie danych osobowych,

  3)wysoka kultura osobista,

  4)znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

  5)umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,

  6)wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

  7)znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

  8)samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

  9)umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

  10)nieposzlakowana opinia.

  Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  1)opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji  i przewidywane efekty);

  2)opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy  z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

  3)udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

  4)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

  5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

  6)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

  7)wspieranie aktywności społecznej rodziny;

  8)motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

  9)udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

  10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

  11)udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukcyjnych;

  12)podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

  13)prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

  14)prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

  15)dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,  i przekazywanie tej oceny OPS;

  16)monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

  17)sporządzanie, na wniosek sadu, opinii o rodzinie i jej członkach;

  18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz ich podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

  19)współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami , których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

  Informacje dodatkowe:

  1)Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta  z ochrony przewidywanej dla funkcjonariuszy publicznych.

  2)Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

  3)Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

  4)Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji  w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

  5)Asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub miejscu wskazanym przez rodzinę.

  6)Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka  i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.

  7)Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.

  8)Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1)życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisane odręcznie,

  2)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  3)kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierający okres zatrudnienia, przypadku pozostawania  w stosunku pracy,

  4)kopię dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie,

  5)pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

  6)pisemne oświadczenie, ze kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  7)oświadczenie kandydata o niekaralności,

  8)oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

  9)oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

  10)podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dz U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”

  Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” w terminie do 25 kwietnia 2014 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gręboszów 137, 33-260 Gręboszów.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (14) 64 16 027 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej GOPS w Gręboszowie.