Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500+”
Czytaj treśćartykułu INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500+”

INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA 500+”

Aktualności

Od kiedy można składać wnioski:

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca br. świadczenia będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek.

Gdzie można pobrać wniosek:

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej (zakładka dokumenty do pobrania), lub od 15 marca 2016 r. w siedzibie GOPS w Gręboszowie.

Gdzie można składać wnioski:

Wnioski można składać osobiście, w siedzibie GOPS w Gręboszowie od 1 kwietnia br. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Wnioski można również złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

Komu przysługuje świadczenie tzw. 500+ na „pierwsze dziecko”:

Świadczenie 500+ na pierwsze dziecko przysługuje rodzinom, w którym dochód nie przekracza kwoty 800 zł na osobę w rodzinie, lub 1200 zł na osobę, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W obecnym okresie świadczeniowym pod uwagę brane są dochody osiągnięte za rok 2014 (pomniejszone o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne), oraz dochody nieopodatkowane np. dochód z gospodarstwa rolnego (obecnie dochód z 1 ha przel. wynosi 208,83 zł) zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia, alimenty, diety, dochody z wynajmu i inne wymienione w ustawie.

Kto wchodzi w skład rodziny:

W skład rodziny należy wpisać osoby wspólnie zamieszkujące (małżonków, rodziców dzieci, oraz zamieszkujące wspólnie i pozostające na utrzymaniu rodziny dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (lub starsze, jeżeli legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

W przypadku gdy np. w rodzinie z dwójką dzieci, otrzymujących świadczenie na drugie dziecko, dziecko starsze skończy 18 lat – dziecko młodsze „staje się” dzieckiem pierwszym, a wtedy obowiązuje próg dochodowy (przy czym dziecko 18–letnie nadal może zaliczać się do składu rodziny)

Co należy załączyć do wniosku:

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek. Ważne: nie trzeba załączać aktów urodzenia.

W przypadku ubieganie się o świadczenie na pierwsze dziecko należy złożyć wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami. Nie ma konieczności załączać zaświadczeń z urzędu skarbowego ani z ZUS – zostaną one zweryfikowane elektronicznie przez GOPS. Ważne: jeżeli w 2014, 2015 i 2016 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (tj. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego i inne wymienione w ustawie) , należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu)

Uwaga: złożenie wniosku w kwietniu br. nie gwarantuje, iż wypłata świadczenia nastąpi również w kwietniu. Wnioski złożone w okresie kwiecień – czerwiec br. mogą zostać rozpatrzone w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie , pod nr telefonu: 14  641 60 27.

Wnioski do pobrania (wniosek doc) ( wniosek pdf)

Źródło:

   1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016r. poz. 214)

     http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/214

      2. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. z 2016r. poz.195).

       http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195/1