Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Czytaj treśćartykułu Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Aktualności

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za rolnika (małżonka rolnika, domownika), który otrzymał świadczenie pielęgnacyjne (specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna) na podstawie oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywaniu w nim pracy

Art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, umożliwia „powrót” do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS osobom, które w związku z otrzymaniem przed 1 października 2015 r. świadczenia pielęgnacyjnego (lub specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna) i złożonym oświadczeniem o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego/wykonywania w nim pracy, utraciły prawo do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS i zostały objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ZUS przez organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne.

1.Osoba ta, może złożyć wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS i objęcie jej ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek w KRUS – na podstawie nowego tytułu ubezpieczenia wprowadzonego od 1 października 2015 r. w art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

2.Wniosek, o którym mowa w pkt 1, osoba zainteresowana może złożyć do organu właściwego (tj. do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), który wypłaca jej świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, w terminie do 1 kwietnia 2016 r., tj. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3.Organ właściwy, zgodnie ze złożonym wnioskiem, dokonuje wyrejestrowania danej osoby z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS. W świetle art. 3 ust. 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, objęcie ubezpieczeniem w KRUS na wniosek, a tym samym i wykreślenie przez organ właściwy z ubezpieczenia w ZUS na podstawie art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak, niż od dnia w którym wniosek został złożony.

W celu uzyskania wiążącej informacji na temat warunków ubezpieczenia w KRUS, w tym możliwości objęcia osoby ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy  z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zainteresowana  osoba powinna zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS.

Zasady dotyczące opłacania przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów należącej do właściwości Ministra Zdrowia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie uległy zmianie.

Więcej informacji http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-krus/