Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > Diagnoza potrzeb – Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022
Czytaj treśćartykułu Diagnoza potrzeb – Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Diagnoza potrzeb – Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie  w związku z ogłoszonym programem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

I. Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 2. w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

II. Adresaci Programu

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

III. Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  1. ośrodku wsparcia,
  2. środku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię  gminy/powiatu,
  4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienie takiego wsparcia w ramach Programu do dnia 20.10.2021 r.

 

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

 

Opracowanie: Marzena Smoła

Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec