Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-12-02 
Strona główna > Aktualności > Diagnoza potrzeb program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019
Czytaj treśćartykułu Diagnoza potrzeb program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Diagnoza potrzeb program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019

Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie  w związku z ogłoszonym programem przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 kwietnia 2019 r. pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program kierowany jest do:

 1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
 3. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,
 4. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (tj. psychologicznego lub terapeutycznego) oraz poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Program będzie realizowany w następujących Modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

 1. w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,
 2. w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.

Moduł I i II może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami, Moduł III realizowany będzie przez powiaty.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku bieżącym i w kolejnych latach w przypadku kontynuacji programu. Dodatkowo informacja o programie  będzie rozpowszechniona na dostępnych tablicach ogłoszeń: tut. GOPS. Z uwagi na krótki okres naboru wniosków od gmin tj. do 30 kwietnia w tym przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji Modułu III do powiatu br. prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gręboszowie  lub mailowy: email: gops_greboszow@op.pl   do 16 kwietnia 2019r.

W przypadku wystąpienia potrzeb program będzie mógł być realizowany w przypadku  znalezienia realizatora wsparcia w cenach określonych w programie oraz zapewnienia  środków w budżecie w wysokości 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania:

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 30 zł,
 2. ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej – jako zorganizowanie usługi – koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 20 zł.
 1. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, koszt jednej godziny nie powinien przekroczyć 40 zł.
 2. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytowej całodobowej koszt 1 dnia pobytu całodobowego nie powinien przekroczyć 180 zł.
 3. W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie lub w formie pobytu całodobowego, placówka przyjmująca dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobę niepełnosprawną ma obowiązek zapewnić wyżywienie odpowiednie do potrzeb.
 4. W roku 2019 ustala się limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module I i III, dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną.

 

 

Opracowanie:  Elżbieta Ciochoń
Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec