Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2022-11-28 
Strona główna > Aktualności > OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Czytaj treśćartykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Aktualności

Gręboszów, dn. 31.07.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) posiada obywatelstwo polskie;

b) posiada wykształcenie minimum zawodowe;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f) ma nieposzlakowaną opinię;

g) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

2. Wymagania dodatkowe:
a) wysoka kultura osobista;
b) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;
c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
d) mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby;
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
c) pomoc w przyrządzaniu posiłków ,
d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
e) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

2.Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb, pomoc przy myciu, ubieraniu się,
b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.

3.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

 

4.Wymagane dokumenty:

a) CV i List motywacyjny własnoręcznie podpisany ;

b) Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

c) Kserokopia świadectw pracy;

d) Kwestionariusz osobowy;

e) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

f) Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby posiadającej ustalony stopień niepełnosprawności)

h) Oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260)

i) Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;

j) Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gręboszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

6. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Gręboszowie,

w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30, w dni robocze, lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie

Gręboszów 137

33 – 260 Gręboszów

w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 

W terminie do 13.08. 2019r. do godziny 14.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do GOPS w Gręboszowie )

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP GOPS w Gręboszowie oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie.

                                                                                              Kierownik GOPS

                                                                                              Elżbieta Ciochoń

Do pobrania: Kwestionariusz osobowy kandydata

Opracowanie:  Elżbieta Ciochoń
Wprowadzenie: Katarzyna Janowiec