Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-06-09 
Powrót do strony głównej
Czytaj treśćartykułu Formy pomocy

Formy pomocy

Pomoc społeczna

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości ustalonej przez Sąd.

Świadczenia niepieniężne:

 • schronienie,
 • posiłek, dożywianie dzieci,
 • zapewnienie niezbędnego ubranie,
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
 • sprawienie pogrzebu,
 • zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • interwencja kryzysowa,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • praca socjalna.