Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gręboszowie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora Przejdź do mapy strony 2023-10-02 
Strona główna > Deklaracja dostępności
Czytaj treśćartykułu Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
  • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Dokumenty zostały opublikowane przed 2018-09-23

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: i-t.pl

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Janowiec, gops@greboszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 64 16 027 wew. 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Budynek wyposażony jest w dwa wejścia: schodowe oraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Nad wejściem nie ma głośnika systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Od strony ulicy znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  • Dla osób ze szczególnymi potrzebami został zamontowany dzwonek na drzwiach, po naciśnięciu przycisku rozlega się sygnał słyszalny w każdym pomieszczeniu. W razie potrzeby pracownik wychodzi na zewnątrz budynku i przechodzi z osobą niepełnosprawną ruchowo do pomieszczeń, do których jest wejścia z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
  • Do pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
  • Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz brak zainstalowanego wideo tłumacza, który umożliwia swobodną i bezpośrednią komunikację osoby niesłyszącej z pracownikami za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego.
  • Ośrodek wyposażony jest w pętle indukcyjne.